VÚPS a.s. > Služby > Pivovarská technologie

Pivovarská technologie

Zkušení pivovarští odborníci z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského Vám mohou pomoci např. při  řešení následujících problémů:

  • Optimalizace procesních standardů a tolerancí ve výrobě piva a stáčení piva  do transportních obalů.
  • Optimalizace standardů a tolerancí pro suroviny a obalové materiály.
  • Audit výroby zaměřený na zlepšení základních senzorických parametrů piva – např.:  barva,  pěnivost,  hořkost, čirost,  senzorická stabilita.
  • Audit zaměřený na standardnost výroby.
  • Porovnání pitelnosti piva s konkurenčními značkami.
Z pohledu jednotlivých technologických kroků při výrobě piva nabízíme pomoc při:
Příprava mladiny – ověření analytických parametrů vstupních surovin, optimalizace funkce šrotovníku, celkové hodnocení technologie vystírání a rmutování, komplexní hodnocení scezovacího režimi, hodnocení technologie chmelovaru, posouzení chmelení, účinnost vířivé kádě, zlepšení funkce vířivé kádě, využití kalové mladiny, extraktová bilance varny, využití enzymových a dalších preparátů, hodnocení speciálních analytických parametrů mladiny, optimalizace chlazení, sanitační režim, uvádění do provozu nových celků nebo částí varen, garanční zkoušky).

Hlavní kvašení a dokvašování – klasicky i CKT, kvasničné hospodářství: (stanovení koncentrace pevných látek, stanovení koncentrace kyslíku, sledování zakvašení, sledování termodynamického režimu kvašení, sledování speciálních analytických kriterií, posouzení technologických vlastností různých kvasničných kmenů, sledování mikrobiologické čistoty, porovnání různých technologií, mikrobiologická a chemická kontrola násadních a odpadních kvasnic, stanovení vhodného provozního režimu propagační stanice, dodávka čisté kvasničné kultury, sanitační režim).

Filtrace, stabilizace a stáčení – optimalizace filtračního postupu, analytické rozbory křemelin, filtračních vložek a stabilizačních prostředků, laboratorní, čtvrtprovozní a poloprovozní ověření stabilizace, navržení a provozní odzkoušení vhodného stabilizačního postupu, zahušťování křemeliny, regenerace křemeliny, filtrace, stáčení a pasterace vzorků, sledování pasteračního účinku, sanitační režim.

Čtvrtprvozní a poloprovozní testy – čtvrtprovoz – originální varna cca – 30 l piva, poloprovoz  – nejmodernější vysoce automatizovaná varna pro technologický výzkum a vývoj  – cca  2,5-3 hl piva. Testování vlivu vody, sladu, chmele a surogátů na kvalitu piva, porovnání různých technologických postupů, poloprovozní testy před uváděním CKT do provozu, poloprovozní odzkoušení sanitačních prostředků, vývoj a ověřování nových typů výrobků včetně přípravy marketingových vzorků.

 

kontakt:

 
Ing. Martin Slabý – vedoucí střediska
tel.  +420 224 900 170
fax: +420 224 900 177
slaby@nullbeerresearch.cz

 

Přehled standardně poskytovaných analýz a technologických zkoušek:

Kód Název analýzy Metoda Středisko
Pokusné várky a modelové zkoušky
P01 Laboratorní sladování – viz oddíl B
P03 Pokusná  várka čtvrtprovozní, včetně stočení 40 ks lahví 0,5 l PVS
P04 Pokusná  várka poloprovozní s dodáním 60 ks lahví paster. piva
(Pozn.: K ceně várky se připočítává cena sladu, pokud si
objednavatel nedodá vlastní surovinu.) PVS
P05 Modelová  filtrační zkouška PVS
P05A dtto. 4 a více zkoušek v serii PVS
P06 Stabilizační filtrace čvrtprovozní vč.stočení a pasterace 25 ks lahví 0,5 l PVS
P06A dtto. 4 a více zkoušek v serii PVS
P07 Filtrace, stočení a pasterace vzorku 40 ks lahví 0,5 l PVS
P07A dtto. 2 a více vzorků PVS
Kód Název analýzy Metoda Středisko
Filtrační hmoty
Sypké filtrační hmoty
M01 Specifický filtrační odpor VÚPS PVS
M02 Průtočnost metodou Dicalite VÚPS PVS
M03 Sypná  hmotnost VÚPS PVS
M04 Objem za mokra VÚPS PVS
M05 Obsah vody VÚPS PVS
M06 Ztráta žíháním VÚPS PVS
M07 Vodou vyloužitelné látky VÚPS PVS
M08 Ovlivnění pH destilované vody VÚPS PVS
M09 Ovlivnění pH piva VÚPS PVS
Filtrační vložky
M10 Průtočnost, homogenita, efekt průtočnosti VÚPS PVS
M11 Tloušťka VÚPS PVS
M12 Obsah popela VÚPS PVS
M13 Mikrobiologická  účinnost VÚPS mibi
Sanitační prostředky
N01 pH VÚPS AZL -P
N02 Alkalita VÚPS AZL -P
N03 Kyselost VÚPS AZL -P
N04 Komplexotvorná  schopnost alkalických prostředků VÚPS PVS
N05 Povrchové napětí stalagmometricky VÚPS PVS
N06 Pěnivost fritou VÚPS PVS
N07 Pěnivost nálevem VÚPS PVS
N09 Oplachovatelnost VÚPS PVS
N10 Korozivita (skupina 4 kovů) VÚPS PVS
N11 Vodivost VÚPS PVS