VÚPS a.s. > Vzdělání, školení > Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurz

Název rekvalifikačního programu:        Pivovarnické a sladovnické práce

Akreditace MŠMT-36256/2015-1/845     udělena 15.12.2015 do 15.12.2018

 

 Adresa místa konání výuky:
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Lípová 511/15, Praha 2, Nové Město, 120 44
Odborný garant: Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. ( fiala@nullbeerresearch.cz , tel: 736 218 250)
Profil absolventa:
Absolvent kurzu:
 • má základní teoretické znalosti o historii a technologických postupech výroby sladu a piva (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování, varní proces,       kvašení mladiny, dokvašování mladého piva, filtrace, stabilizace, pasterace, stáčení do transportních obalů)
 • je schopen kvalifikovaně pracovat podle daného výrobního postupu
 • je schopen zvolit technologické podmínky a parametry výroby sladu a piva
 • je schopen zaznamenat a vyhodnotit technické údaje a podat zprávy o výrobních procesech a výsledcích
 •  zná základní bilanční výpočty
 •  ovládá odbornou sladařskou a pivovarskou terminologii
 •  má ucelené znalosti o surovinách, obalech, pomocných a přídatných látkách používaných při výrobě sladu a piva, jejich přejímce a kontrole
 •  je schopen udržovat a pomnožit kvasničné kultury
 •  je schopen obsluhovat základní zařízení pro výrobu sladu a piva
 •  je schopen vyrobit slad, sladinu, mladinu a pivo
 •  je schopen čistit, dezinfikovat, udržovat, seřídit a provádět základní opravy technického vybavení
 •  je schopen provádět základní mikrobiologické a analytické rozbory provozní kontroly jakosti pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu
 •  je schopen provádět odběr vzorků a smyslové posuzování jejich jakosti
 •  umí interpretovat a provozně využít získané výsledky rozborů
 •  zná podmínky skladování surovin, jejich ošetření, úpravu, předběžné zpracování, balení a transport
 •  zná podmínky skladování hotových výrobků, jejich balení, označování a expedici
 •  je seznámen se základní legislativou vztahující se k výrobě sladu a piva

 

Vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu:
 • Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství
 • Minimální věk 18 let
Organizační forma vzdělávání:
Prezenční forma.
Účast na kurzu musí být min. 80%.

Metody výuky: Přednáška, procvičování a praxe

Vyučovací jazyk rekvalifikace: český

Rámcový rozvrh teoretické a praktické výuky:
Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky.
Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut. Praxe je realizována v souladu se zákoníkem práce.

 

Učební plán

Název předmětu

Počet hodin teoretické výuky (vyučovací hodina = 45 minut) Počet hodin praxe/ praktické výuky(vyučovací hodina = 60 minut)
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 0
Sladařství 11 18
Pivovarství 41 40
Mikrobiologie 16 40
Stroje a zařízení pro výrobu sladu a piva 20 14
Analýza ječmene a sladu 6 20
Analýza piva 26 48
Celkem 121
180
Popis průběhu praktické výuky:

Praktická výuka bude probíhat formou technologických cvičení a laboratoří. V průběhu technologických cvičení si účastník kurzu vyzkouší celý technologický postup varního procesu na experimentálním pivovaru VÚPS, provede odběr vzorků k analýzám a seznámí se se závěrečnými úpravami piva a stáčecím zařízením piva do lahví. Odebrané vzorky bude analyzovat v analytické a mikrobiologické laboratoři. V laboratoři si osvojí základní analytické a mikrobiologické metody kontroly vstupních surovin – ječmene, vody a chmelu, meziproduktů, vedlejších produktů a konečného sladu a piva.

Studenti budou rozděleni do skupin po 2-3 a budou vedeni odbornými technologickými pracovníky pod dohledem lektora.
Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:

Zkouška složená z písemného testu (60 minut), z ústní části před zkušební komisí (45 minut) ze 3 zkušebních okruhů (technologie sladu, technologie piva, laboratorní kontrola) a z praktické části v laboratoři (8 hodin).

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky musí být min. 80% z celkového počtu bodů (80 bodů ze 100).

 

Další podrobnosti  a přihlášku do kurzu naleznete ve složce Rekvalifikační kurz v dokumentech ke stažení.